เกี่ยวกับหน่วยงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 18
  01 2561
  การบริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

  การบริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  การให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรมสัมมนา เงินทุนหมุนเวียน      

 • 18
  01 2561
  ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

  ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม   “เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”   ความเป็นมา          ศูนย์บริการธุรกิจอุสาหกรรม หรือ BSC เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ โดยศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ภารกิจ 1.บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Business Advisory)2.การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)3.การเริ่มต้นธุรกิจ (Business Start-up)4.การเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Improvement)5.ห้องสมุดอุตสาหกรรม (Business Library)    E-Mail :          bsc.ipc9@gmail.com       LINE :                  FACRBOOK :            ศูนย์บริการธุรกิจิอุตสาหกรรม   ช่องทางการให้บริการ ผ่านศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Bussiness Service Center)  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ผ่านทางออนไลน์ ระบบ e-consult.dip.go.th ผ่านทาง Mobile Application               

 • 18
  10 2559
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562 - 2564

 • 18
  10 2559
  ประวัติหน่วยงาน

  ประวัติหน่วยงาน เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 เพื่อสนองตอบนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น แกนกลาง ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา