เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

 • 09
  07 2563
  ผอ.ศภ.9 กสอ. ให้คำแนะนำและหารือถึงแนวทางในการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการสนับสนุนช่วยเหลือ แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ในด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพัฒนาด้านคุณภาพของสินค้า และการขอรับรองมาตรฐานสินค้า

               วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด และคณะ ได้เข้าพบ นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวณิชารีย์ จตุรพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน และนางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เพื่อเข้าขอคำแนะนำและหารือถึงแนวทางในการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการสนับสนุนช่วยเหลือ แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ในด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพัฒนาด้านคุณภาพของสินค้า และการขอรับรองมาตรฐานสินค้า โดยทาง ศภ.9 กสอ. มีความยินดีให้การสนับสนุน พร้อมให้บริการเครื่องจักรเพื่อทำการทดลองการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ITC รวมถึง ศภ.9 กสอ.จะดำเนินการประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ถึงกรรมวิธีการถนอมอาหาร และด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ต่อไป

 • 10
  06 2563
  นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้ออกติดตามความคืบหน้า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย

    วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยนางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และนางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์ ITC ให้ออกติดตามความคืบหน้า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริษัท ทีมพลาส จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีคุณฐิวริญณ์ อภิชาตศรีสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมพลาส จำกัด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการแล้ว 3Man-day ดังนี้ Man-day ที่ 1 ทำการสำรวจพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการต้องการนำระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการMan-day ที่ 2 ให้คำปรึกษาแนะนำการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการMan-day ที่ 3 ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดทำแบบจำลองระบบ ERP เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ สำหรับการผลิตสินค้าต้นแบบรถบรรทุกตู้เย็นขนาดเล็ก

 • 10
  06 2563
  GO DIProm : เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย ประจำปีงบประมาณ 2563

  จังหวัดฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยนางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน และนางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์ ITC ให้ออกติดตามความคืบหน้า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริษัท ซี. ซี. ออโตพาร์ท จำกัดเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีคุณลัดดาวัลย์ ชดช้อย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี. ซี. ออโตพาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการแล้ว 3Man-day ดังนี้ Man-day ที่ 1 ทำการวินิจฉัยสถานประกอบการMan-day ที่ 2 จัดฝึกอบรมกิจกรรม 5ส ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพMan-day ที่ 3 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างานการติดตามในครั้งนี้ ได้มีนางสาวสุรีรัตน์ แซ่โค้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมในการติดตามครั้งนี้ด้วย

 • 10
  06 2563
  จังหวัดฉะเชิงเทรา : ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำภาคที่ 1

  จังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 พร้อมด้วย นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ นางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำภาคที่ 1 โดยมีนายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดย ผอ.ศภ.9 กสอ. ได้สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค งบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะราย จำนวน 16 กิจการ งบประมาณ 880,000 บาท และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารภาคตะวันออกสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะกลุ่ม งบประมาณ 7.8 ล้านบาท ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ

 • 10
  06 2563
  GO DIProm : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การบริการของ Co-working Space ศูนย์ ITC 4.0

  งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ให้บริการผู้ประกอบการผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) โดยการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการจำหน่ายและขนส่ง พร้อมออกแบบตราสินค้า, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า “One2Tree” ให้กับนางสาวสโรชา  พิมพ์ทอง ผู้ผลิตเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ที่เน้นช่องทางการจำหน่ายแบบ online พร้อมกันนี้ยังให้คำแนะนำด้านเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อขายสินค้าทาง online และให้บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับการขายผ่าน online สามารถนำไปปรับใช้ในการทำการตลาดต่อไป

 • 09
  06 2563
  ศภ.9 กสอ. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู้วิกฤต ในยุค New Normal

  ศภ.9 กสอ. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวสู้วิกฤต ในยุค New Normal                        จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา"เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และการตลาด" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จัดโดย บริษัท เอชโปร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก โดยมี นางสาวภารดี เสมอกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ กธ.ศภ.9 กสอ. เข้าร่วมเปิดการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ โดยการนำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป โดยอาศัยกลไกลการรวมกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ การสัมมนาฯ ประกอบด้วย1. การบรรยาย "เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และการตลาด" และ "การปรับตัวของนักธุร สู้วิกฤติเงินน้อย ในยุค New normal" โดย ผศ.ดร. เดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี2. เสวนา ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการแปรรูปผลไม้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์ โดย นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา3. การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียด รับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฯ การสัมมนาฯ คร้ังนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 34 คน ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี