มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการและปกระชาชนในสถานการณ์ Covid-19

วันที่เผยแพร่ : 20/03/2020 | เผยแพร่โดย : adminipc9

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ❗️❗️

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  


มีนโยบายช่วยเหลือในเรื่องของสินค้าอุปโภค/บริโภค จากสถานประกอบการของ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศภ.9 กสอ.)
ที่มีความพร้อมด้านการผลิต/จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการในตัวสินค้า
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับกิจการของท่าน

 โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลที่นี่ >>> คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ