ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 18/01/2018 | เผยแพร่โดย : adminipc9

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

 

“เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”

 
ความเป็นมา
         ศูนย์บริการธุรกิจอุสาหกรรม หรือ BSC เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ โดยศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
ภารกิจ
1.บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Business Advisory)
2.การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)
3.การเริ่มต้นธุรกิจ (Business Start-up)
4.การเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Improvement)
5.ห้องสมุดอุตสาหกรรม (Business Library)
 
 E-Mail :
         bsc.ipc9@gmail.com
 
    LINE :
          
 
    FACRBOOK : 
 

ช่องทางการให้บริการ

  • ผ่านศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Bussiness Service Center)  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

  • ผ่านทางออนไลน์ ระบบ e-consult.dip.go.th

  • ผ่านทาง Mobile Application   

         

 
 
 
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ