ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการด้านการวางกลยุทธ์การตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารภาคตะวันออกสู่อุตสาหกรรม 4.0 งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ แบบเฉพาะกลุ่ม ประจำีำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 100,000.00 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการด้านการวางกลยุทธ์การตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารภาคตะวันออกสู่อุตสาหกรรม 4.0 งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ แบบเฉพาะกลุ่ม ประจำีำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือกได่้แก่ นายปวิตพล ไพบูลย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

ลงเมื่อวันที่ 26/06/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9