ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตาข่ายกันนกพิราบ พร้อมซ่อมแซมบริเวณอาคารอำนวยการ และอาคารหอพัก วงเงินงบประมาณ 28,300.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตาข่ายกันนกพิราบ พร้อมซ่อมแซมบริเวณอาคารอำนวยการ และอาคารหอพัก

ใบสั่งจ้างเลขที่ บส.82/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คู่สัญญา นายวิสรรค์ โอเจริญ

ลงเมื่อวันที่ 30/06/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9