ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน EEC ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 680,000.00 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน EEC ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 

ลงเมื่อวันที่ 30/06/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9