ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ ศภ.9 กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจััดทำแผนพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 5,600.00 บาท

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ ศภ.9 กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจััดทำแผนพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 คัน

ใบสั่งจ้างเลขที่ บส.73/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

คู่สัญญา นายชูชาติ พรหมศิริ

ลงเมื่อวันที่ 26/06/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9