ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮฉ-6797 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 18,500.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮฉ-6797 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ สมคิดแอร์ โดย นายสมคิด ศิริประทุม โดยเสนอราคาเป็นเงินทึั้งสิ้น 18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 18/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9