ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ทำการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 966,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่ทำการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ได้รับรับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้้งสิ้น 943,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 21/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9