ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 8,091.98 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,091.98 บาท (แปดพันเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

ลงเมื่อวันที่ 24/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9