จังหวัดฉะเชิงเทรา : ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำภาคที่ 1

วันที่เผยแพร่ : 10/06/2020 | เผยแพร่โดย : adminipc9

จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 พร้อมด้วย นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ นางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีประจำภาคที่ 1 โดยมีนายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดย ผอ.ศภ.9 กสอ. ได้สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค งบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะราย จำนวน 16 กิจการ งบประมาณ 880,000 บาท และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารภาคตะวันออกสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะกลุ่ม งบประมาณ 7.8 ล้านบาท ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ